Mukasyafatul Qulub (Hard Cover)Rp185.000,00
Rp148.000,00 Hemat 20%
Termasuk pajak

DATA BUKU

Judul : Mukasyafatul Qulub, Menyingkap Tabir Hati untuk Mendekati Allah

Penulis : Imam al-Ghazali

Genre : Motivasi Islam

Penerbit : Alifia

Cetakan : I, Juli 2020

Ukuran : 15 x 23 cm

Tebal : 688 halaman (3.7 cm)

ISBN : 978-623-7163-32-9

Berat : 900 gram

SINOPSIS

Allah adalah tujuan hidup orang mukmin, muara kebahagiaan hakiki. Untuk sampai ke sana, ia mesti melewati jalan yang tak mudah. Banyak sekali aral dan godaan yang membuatnya berhenti, menyimpang, atau balik arah. Di dalam diri juga banyak penggoda dan penghambat hati (qalb). Hati yang merupakan penghubung utama dengan Allah juga mudah berubah-ubah—sesuai karakternya—serta rentan dimasuki penyakit yang membuatnya keruh, keras, tertutup, bahkan mati.

Al-Ghazali, salah satu tokoh besar tasawuf abad ke-6 H, banyak sekali membahas persoalan hati dalam karya-karya master piece-nya. Bukan hanya mengenai hakikatnya, melainkan juga fungsinya yang utama untuk mengenal Allah (makrifat), sampai kepada-Nya (wushul), hingga meraih cinta dan rida-Nya. Buku ini merangkum banyak hal berkaitan dengan hati, mulai amal-amal hati, amal-amal lahiriah, akhlak, muamalah, hingga hari akhir. Didasarkan pada al-Quran, hadis, perkataan ulama, serta kisah-kisah sarat hikmah dan pelajaran berharga, buku ini menyingkap, melembutkan, dan menghidupkan hati kita lebih dekat dengan Allah.

***

“Abu Hamid al-Ghazali adalah seorang imam yang fakih, ahli kalam yang cerdas, dan penulis karya-karya tasawuf yang luar biasa.” Imam an-Nawawi, penulis kitab Riyȃdh ash-Shȃlihȋn   

“Sebuah buku luar biasa yang mengajari Anda untuk mencintai Allah dengan amal-amal saleh. Buku yang juga memberi tahu Anda bahwa Allah selalu menyertai hingga Anda sampai kepada-Nya.” Goodreads  

 

PENULIS

Imam al-Ghazali. Lengkapnya, Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad ath-Thusi asy-Syafi’i al-Ghazali. Lahir pada tahun 450 H di kota Ghazal, Persia. Di kota kelahirannya yang menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan, al-Ghazali menuntut ilmu dari para ulama ternama. Dengan kecerdasannya, dalam usia yang masih sangat muda, ia sudah dikenal alim dalam persoalan agama. Ia ahli dalam bidang filsafat, tasawuf, tafsir, hadis, kalam, serta fikih dan ushul fikih. Karena pengetahuannya yang mendalam di bidang-bidang tadi, ia digelari sebagai “Sang Hujjatul Islam”. Pada mulanya ia menggandrungi filsafat, tetapi kemudian beralih mendalami tasawuf hingga akhir hayatnya. Ia wafat pada 14 Jumadil Akhir 505 H dalam usia 55 tahun.

Karya-karyanya sangat banyak, di antaranya: Ihyȃ’ ‘Ulȗm ad-Dȋn, Mȋzȃn al-‘Amal, Kimiya’ as-Sa’ȃdah, Misykȃt al-Anwȃr, Minhȃj al-‘Ȃbidȋn, ad-Durar al-Fȃkhirah fi Kasyf ‘Ulȗm al-Ȃkhirah, al-Qurbȃn Ilallȃh, Akhlȃq al-Abrȃr wa an-Najȃt min al-Asrȃr, Bidȃyah al-Hidayah, al-Mabȃdi’ wa al-Ghȃyah, Talbȋs al-Iblȋs, Nashȋhah al-Mulk, ar-Risȃlah al-Laduniyah, ar-Ris%58lah al-Qudsiyah, al-Ma’khadz, al-Amȃli, Mukȃsyafah al-Qulȗb (diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Alifia Books), dan lain-lain.

png-transparent-whatsapp-logo-whatsapp-cdr-text-trademark.png Untuk Beli Klik Di Sini

47 item

Referensi Spesifik

Produk baru

No customer reviews for the moment.